Paradentóza 3

Obrázek uživatele DMDU

http://Avenna.cz uvádí: "

Paradentóza 3.

Existuje rčení, které říká, že co je psáno, to je dáno.
Bohužel mnoho lidí si z tohoto rčení vydedukovalo, že vlastně na slovním projevu až tolik nezáleží, protože není ostatními brán až tak vážně, jako ten psaný.

A tak lidé bohužel velmi často říkají slova bez rozmyslu, svými slovy zkreslují skutečnost či přímo lžou apod. Prostě slovům nedávají dostatečnou váhu a díky tomu se jimi ani neřídí a ani si za nimi nestojí.

Tento nezodpovědný postoj ke slovům způsobuje paradentózu. Proto, pokud se člověk chce z paradentózy vyléčit, tak tento postoj ke svým slovům, ale i ke slovům druhých musí zásadně změnit.

Předchozí část článku

Náprava paradentózy

Jak jsem již na začátku tohoto článku psala, tak paradentóza je onemocnění, při kterém ubývají tkáně v okolí zubu. Mezi tyto tkáně, které při paradentóze ubývají, patří i úbytek kosti v postižené čelisti.

Avenna říká, že kosti obecně představují dodržování řádu - tedy, zda se člověk zjednodušeně řečeno chová čestně v souladu s pravdou a se svým svědomím.

A čelisťová kost je odrazem toho, jak člověk dodržuje řád v oblasti slovního vyjadřování se.

Paradentóza tedy vždy říká, že dotyčný člověk nedodržuje řád v oblasti slovního vyjadřování a že se tomuto řádu zpronevěřuje nesprávným mlčením, nepřesností, nedodržováním svých slov apod.

Obecně by tedy pro nápravu paradentózy šlo říci, že člověk, který se chce z paradentózy uzdravit, musí začít dodržovat řád v oblasti slov:

  • má se vyjadřovat pravdivě a přesně tak, aby si za každým svým slovem mohl stát

  • a pokud udělá chybu, tak se k ní má postavit čelem a má ji napravit.

Přesné vyjadřování se

1. Budu říkat jenom pravdu.

A pokud si nebudu jist, že je to pravda, tak to za pravdu nebudu podávat, ale budu říkat:

  • že já si to myslím, že to tak je
  • že je to můj názor
  • že je to pravděpodobné
  • že si to myslím jenom já
  • že je to moje přání
  • apod.

2. Budu se vyjadřovat přesně.

Nebudu nic přehánět, zhorčovat, zveličovat, ale ani nebudu nic zlehčovat, bagatelizovat.

3. Budu svá slova hlídat, zda se vyjadřuji přesně a zda říkám pravdu.

Pokud zjistím, že jsem se vyjádřil nepravdivě či nepřesně, tak se ihned nahlas opravím. A pokud to zjistím až dodatečně, tak i v tomto případě svá slova opravím a uvedu je na pravou míru.

Hlavně se nezapomenu upřímně omluvit za každou nepřesnost. Nemám žádnou přejít, pominout, nebo se tvářit, že se nic nestalo. Jakákoli nepřesnost mne má skutečně mrzet, mám se za ní stydět, má mi vadit, že jsem nepřesný a také má trápit, že jsem nepřesný.

4. Budu mít na paměti, že na každém slovu, které vyřknu, záleží.

Dodržování svých slov a slibů - důslednost u svých slov

Co řeknu, to udělám.
A pokud zjistím, že jsem přislíbil něco nesprávného, tak to odvolám.

Určitě budete znát rčení, které říká, že důvěru jde lehce ztratit, ale že už se těžce získává zpět. Toto by si měl uvědomit každý, kdo dává plané sliby. Protože právě tyto sliby jsou nejčastějším důvodem ztráty důvěry, která je jednou z nejdůležitějších životních hodnot ve vztahu dvou lidí.

Důslednost u slov vyřčených ostatními

Budu i po druhých vyžadovat, aby se i oni vyjadřovali pravdivě, přesně a aby svá slova dodržovali a budu je činit zodpovědné za to, co řekli.

Tímto svým postojem jim neublížím, ale naopak jim pomohu, aby si začali uvědomovat správnou váhu a dopad svých slov.

Přestat brát neoprávněné ohledy na druhé

Uvědomím si, že:

  • správná rozhodnutí a pravda v konečném důsledku neubližují
  • nerozhodnost ubližuje.

Pokud znám pravdu, tak se mám postavit na její stranu a nemám to brát jako, že se stavím na stranu jednoho a tomu druhému že ubližuji. Tím, že se postavím na stranu pravdy, nikomu neubližuji.

Uznanlivost

Pokud se ukáže, že jsem udělal nějakou chybu, nahlas to uznám a patřičně to napravím. A svoji nápravu nebudu nikterak oddalovat.

Bohužel mnoho lidí má zapsáno, že uznáním chyby se ztrapňuje. Tito lidé by si však měli uvědomit, že jedině patřičným uznáním chyby mohou „stoupnout v očích ostatních“ a že naopak právě svojí neuznanlivostí se v očích druhých ztrapňují.

Shrnutí na závěr

Paradentóza člověku vždy pomyslně říká: "přehodnoť svůj postoj ke slovům, protože jim dáváš menší hodnotu, než jakou ve skutečnosti mají. Slovy totiž můžeš hodně naubližovat nejen sobě, ale i ostatním."

Ideální stav, ke kterému by měl každý člověk směřovat, je ten, že každému jeho slovu ostatní mohou věřit, protože je pravdivé a dotyčný si za ním stojí - ostatní se tedy na jeho slova mohou spolehnout."

 

Tags: 

Sdílejte!